21.6 C
Athens
Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Τράπεζα Πειραιώς: Προτεραιότητα η στρατηγική για την προστασία του περιβάλλοντος

Must read

Έχει δεσμευτεί από το 2019 στις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών

Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή αποτελούν για την Τράπεζα Πειραιώς αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της που έχει ως κορυφαίο στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη της προσπάθειας για τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης.

Από το 2019, όποτε και δεσμεύτηκε στις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών, η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά συστηματικά στην κατεύθυνση της βιώσιμης τραπεζικής και δημιουργεί υποδομές, πολιτικές και στρατηγικές που ενσωματώνουν στις λειτουργίες της τα βέλτιστα κριτήρια ESG (κριτήρια για το Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρικής Διακυβέρνησης).

Είναι αυτονόητο πως το θέμα της κλιματικής αλλαγής είναι σταθερά ψηλά στην ατζέντα του οργανισμού και η ανάληψη συστηματικών δράσεων αποτελεί προτεραιότητα.

 

 

 

Σε πλαίσιο

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Τράπεζα Πειραιώς συγκαταλέγεται στις 400 κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη, σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της σε θέματα διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη λίστα που δημοσιοποίησαν οι Financial Times.

Από το 2019, όποτε και δεσμεύτηκε στις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών, η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά συστηματικά στην κατεύθυνση της βιώσιμης τραπεζικής και δημιουργεί υποδομές, πολιτικές και στρατηγικές που ενσωματώνουν στις λειτουργίες της τα βέλτιστα κριτήρια ESG (κριτήρια για το Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρικής Διακυβέρνησης). Ως εκ τούτου, το θέμα της κλιματικής αλλαγής είναι σταθερά ψηλά στην ατζέντα του οργανισμού και η ανάληψη συστηματικών δράσεων αποτελεί προτεραιότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πειραιώς εφαρμόζοντας συστηματικά τις Αρχές Βιώσιμης Τραπεζικής, υποστηρίζει έμπρακτα τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας και συμβάλλει στην προσπάθεια για την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη την προστασία του περιβάλλοντος, και την κοινωνική ευημερία.

Η Στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς για την Κλιματική Αλλαγή

Η Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, έχει χαράξει ειδική στρατηγική που κινείται σε τέσσερις άξονες:

1. τη σταδιακή μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου Πειραιώς,

2. τη στήριξη επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ καθώς και σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας,

3. την αξιολόγηση του κινδύνου που προκύπτει από την κλιματική αλλαγή για τις ελληνικές επιχειρήσεις,

4. την εύρεση λύσεων για την προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο κλιματικό περιβάλλον.

Πράσινες χρηματοδοτήσεις και δράσεις για την κλιματική αλλαγή

Προκειμένου να υλοποιήσει αυτή τη στρατηγική η Τράπεζα εργάζεται συστηματικά σε πολλά επίπεδα και πεδία δράσης που αφορούν τόσο τις ίδιες τις λειτουργίες της όσο και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες της. Συγκεκριμένα με τις δράσεις της στοχεύει σε:

Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα που προέρχεται από τη λειτουργία του Ομίλου με τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων, τη μείωση των επαγγελματικών και εκπαιδευτικών μετακινήσεων, την προμήθεια εξοπλισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
Προώθηση πράσινων τραπεζικών προϊόντων, με ευνοϊκότερους από τους συνήθεις όρους, με σκοπό τη στήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα, αιολικά πάρκα, μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί, ηλιοθερμικά συστήματα, γεωθερμία και βιομάζα).
Προώθηση πράσινων τραπεζικών προϊόντων, με ευνοϊκότερους από τους συνήθεις όρους, για επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας, τις πράσινες μεταφορές και τη διαχείριση αποβλήτων

 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Χρηματοδότηση πράσινων παρεμβάσεων/επισκευών στο κέλυφος των κτηρίων, αγοράς και εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, βιοκλιματικών κτηρίων-κτηρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικολογικής δόμησης, τεχνολογιών και υλικών εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και εταιρειών ενεργειακών επιθεωρητών και υπηρεσιών
Χρηματοδότηση εταιρειών που προμηθεύονται μεταφορικά μέσα χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
Χρηματοδότηση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων (μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, ανάκτησης αποβλήτων), συμβάλλοντας και στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης θεσμικού και φυσικού κινδύνου από την κλιματική αλλαγή. Ανάπτυξη ειδικών ηλεκτρονικών εργαλείων για την αποτίμηση του κινδύνου που προκύπτει από την κλιματική αλλαγή, καθώς και του κόστους προσαρμογής σε αυτήν (π.χ. επαναπροσδιορισμός επιχειρηματικού σχεδιασμού, εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, νέες επενδύσεις).

Αποτίμηση, επίσης, των επιχειρηματικών ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και ενημέρωση σε σταθερή βάση των μετόχων και των πελατών. Τέλος, στήριξη των ιδιωτών και των επιχειρήσεων και ενίσχυση της αγοράς, έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί καλύτερα στην κλιματική αλλαγή.

Ως κατεξοχήν πράσινη Τράπεζα στην Ελλάδα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει σήμερα έκθεση ύψους 2,1 δισ. ευρώ σε πράσινα δάνεια και το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, με δυναμικότητα που υπερβαίνει τα 2,1 GW ενώ έχει χορηγήσει δάνεια συνδεδεμένα με κριτήρια βιωσιμότητας, της τάξης των 600 εκατ. ευρώ.

Περιβαλλοντική Διαχείριση

Έχοντας δημιουργήσει μια ειδική Μονάδα η Τράπεζα αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα το θέμα της παρακολούθησης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με τις δραστηριότητές της με στόχο τη μείωσή τους.. Η Μονάδα ESG συλλέγει δεδομένα, σε τακτά χρονικά διαστήματα, από όλη την Τράπεζα και εξάγει συμπεράσματα που αποτυπώνουν την περιβαλλοντική επίδοση της Τράπεζας. Με βάση αυτά τίθενται νέοι στόχοι και σχεδιάζονται καινούργια προγράμματα περαιτέρω μείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Σημειώνεται ότι η Πειραιώς έχει θέσει βραχυπρόθεσμους και επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους μείωσης των εκπομπών της μέχρι το 2030. Οι στόχοι αυτοί αξιολογήθηκαν και επικυρώθηκαν από την πρωτοβουλία του Science Based Targets Initiative (SBTi). Οι βραχυπρόθεσμοι SBTI στόχοι καταδεικνύουν σε επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πόσο και πότε χρειάζεται να μειώσουν τις εκπομπές τους ώστε να αποτρέψουν τις χειρότερες επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή.

Εξειδικευμένα πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες

Το χρηματοδοτικό προιόν «Πειραιώς Green Επιχειρείν 360ο » δίνει τη δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να βελτιώσουν το ενεργειακό και περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα με την κάλυψη δαπανών έργων και παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων για συμψηφισμό ενέργειας (net metering). Αντίστοιχες καινοτόμες λύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους αγροτικής παραγωγής, παρέχονται για τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με παράλληλη διασφάλιση των φυσικών πόρων, με βάση καινοτόμες επιλογές.

Επίσης, η Πειραιώς προσφέρει και στους ιδιώτες πελάτες της εξειδικευμένα προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση. Η Τράπεζα έχει δημιουργήσει τα «Green Στεγαστικά» για την αγορά, ανέγερση ή επισκευή κατοικίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των εξόδων των νοικοκυριών για ψύξη και θέρμανση προσφέροντας παράλληλα επιβράβευση μέσω προνομιακής τιμολόγησης.

Πράσινες μεταφορές με ηλεκτροκίνηση

Η ηλεκτροκίνηση είναι αναμφισβήτητα μια από τις βασικές προυποθέσεις για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ρύπων. Το χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ηλεκτροκίνησης, σε συνδυασμό με τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050, όπως περιγράφεται στο Green Deal του 2019.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα, σταθερή στη δέσμευσή της να συμβάλλει στη μέγιστη δυνατή εναρμόνιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, έχει εντάξει στο πλαίσιο των «πράσινων» χρηματοδοτικών εργαλείων που έχει αναπτύξει, το προϊόν ëv-loan που παρέχει χρηματοδότηση για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, με στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Με το ëv-loan της Τράπεζας Πειραιώς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα, με ευνοϊκή τιμολόγηση και προνομιακούς όρους χορήγησης.

Περαιτέρω στηρίζοντας έμπρακτα την Πράσινη Επιχειρηματικότητα μέσω του Πειραιώς Επιχειρείν e-car, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης μιας επιχείρησης για την αγορά επαγγελματικού e-car ή/και υβριδικού αυτοκινήτου με ευνοϊκό επιτόκιο και προνομιακούς όρους.

Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της Πειραιώς Leasing, δημιούργησε και προσφέρει καινοτόμα, φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, που υποστηρίζουν τη μετάβαση και ειδικότερα τις μετακινήσεις με μηδενικές εκπομπές ρύπων, παρέχοντας τη δυνατότητα απόκτησης ή χρήσης ηλεκτροκίνητου οχήματος με leasing (ëv-lease):

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Kalimera-Ellada.gr.. Ακολουθήστε το  Kalimera-Ellada.gr σε InstagramFacebook και Twitter. και LinkedIn.
 
 

Πρόσφατα Νέα

Google NewsΑκολούθησε το Kalimera-Ellada.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις

Περισσότερα Άρθρα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα Νέα