13.7 C
Athens
Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023

Προσλήψεις στο Υπoυργείο Υποδομών και Μεταφορών: Έως σήμερα οι αιτήσεις – Αναλυτικά οι ειδικότητες

Must read

Προσλήψεις στο Υπoυργείο Υποδομών και Μεταφορών – Έως σήμερα, Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για τις 40 νέες προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα γίνουν στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται στο κεντρικό πρωτόκολλο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected].

Διευκρινίζεται πως οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σε μία ( εκ των προκηρυσσόμενων θέσεων. Η παρούσα θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.yme.gov.gr (Προκηρύξεις – Προσκλήσεις) και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να καταθέσετε

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έως σήμερα να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά :

Αίτηση πρόσληψης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με υποχρεωτική αναγραφή της θέσης που τους ενδιαφέρει.
Βιογραφικό Σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του.
Αντίγραφα των τίτλων σπουδών, όπως περιγράφονται παρακάτω. (Σημείωση: οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι).
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου απαιτείται.
Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα πρόσληψης ένεκα ποινικής καταδίκης, απαγόρευσης ή δικαστικής αντίληψης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για το μόνιμο ή τακτικό προσωπικό του Δημοσίου.

Οι ειδικότητες

Οι προσλήψεις που θα γίνουν στο υπουργείο αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:

ΠΕ Πολιτικούς Μηχανικούς
ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικούς
ΠΕ Μηχανικούς Περιβάλλοντος
ΠΕ Μηχανολόγους Μηχανικούς
ΠΕ Μηχανικούς Μεταλλείων και Μεταλλουργών Μηχανικών
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
ΠΕ Γεωλόγους
ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών
ΤΕ Πολιτικούς Μηχανικούς
ΤΕ Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

Ποιες περιοχές αφορούν οι προσλήψεις

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να καλύψει τις άμεσες, απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες αποκατάστασης των επιπτώσεων που προέκυψαν από τις φυσικές καταστροφές των σεισμών της 24ης Ιουλίου 2021 και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 που προκάλεσαν ζημιές σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, τις πυρκαγιές στην Πελοπόννησο (νομοί Αχαΐας, Μεσσηνίας κλπ.) τον Αύγουστο του 2021 καθώς και μεταγενέστερων συμβάντων που εκδηλώθηκαν σε περιοχές αρμοδιότητας της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Δ.Ε. και του ΤΑ.Ε.Φ.Κ. Π.Ε Ηρακλείου και το γεγονός ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη απρόσκοπτης συνέχισης του έργου της αποκατάστασης των πληγέντων κτιρίων στις ως άνω περιοχές, θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 8 μηνών, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.ΔΕ), με έδρα την Πάτρα, της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. ΠΕ Ηρακλείου), που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης και Γενικής Γραμματείας, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις :

α) του άρθρου 36 του ν.4765/2021 (Α΄6) όπως ισχύει,

β) του π.δ.410/1988 (Α’ 181), γ) του π.δ.85/2022 (Α΄ 232) και δ) της αριθμ.11650/13-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΣΘ8465ΧΘΞ-ΩΛΓ) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, για την στελέχωση-ενίσχυση των ανωτέρω Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Τα προσόντα

Για όλους τους κλάδους και ειδικότητες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ορίζεται υποχρεωτικά ως πρόσθετο προσόν πρόσληψης η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα
αντικείμενα:

επεξεργασία κειμένου,
υπολογιστικών φύλλων και
υπηρεσιών διαδικτύου [άρθ.9 π.δ.85/2022 (Α΄232)]. Η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ διαπιστώνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Με πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς της ημεδαπής, οι οποίοι πιστοποιούνται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή με τίτλους γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής και οι οποίοι φορείς έχουν αναγνωριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48), όπως ισχύει. Οι ως άνω τίτλοι της αλλοδαπής γίνονται αποδεκτοί υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισής τους με πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής.

β) Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί προσδιορίζονται για τους κλάδους ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής και ΔΕ Πληροφορικής στους Πίνακες 1, 2 και 3 αντίστοιχα του Παραρτήματος Α’ του π.δ.85/2022 (Α΄232).

γ) Με τίτλους σπουδών, προπτυχιακούς ή/και μεταπτυχιακούς ή/και διδακτορικούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης είτε προπτυχιακού τίτλου είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

δ) Με πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από φορείς, οι οποίοι είχαν πιστοποιηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π. ή τον πρώην Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.

ε) Με πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής ονομασία:

ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services).
IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) κα
BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.)
Με Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (άρθρο 28 ν. 4653/2020).
Με πιστοποιητικό αποφοίτησης από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

Τα προσόντα ανά ειδικότητα

Συγκεκριμένα για τις θέσεις

Α.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)
Κλάδος ΠΕ Μηχανικών:
Ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών:

Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών:

Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος:

Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Μηχανικών Περιβάλλοντος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών:

Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών Μηχανικών:

Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργών με ειδικεύσεις:

Μηχανικού Μεταλλείων ή Μεταλλειολόγου ή
Μεταλλουργού Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος. [Πίνακας 1, Παράρτημα Α΄, του π.δ.85/2022 (Α΄ 232)].
Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού:

Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών τηςαλλοδαπής. [Πίνακας 1, Παράρτημα Α΄, του π.δ.85/2022 (Α΄ 232)]

Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών:
Ειδικότητας ΠΕ Γεωλόγων:

Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Η απαιτούμενη Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). [Πίνακας 1, Παράρτημα Α΄, του π.δ.85/2022 (Α΄ 232)].

Β.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)
Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών
Ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών:

Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. – εισαγωγική κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Ειδικότητας ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών:

Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος. [Πίνακας 2, Παράρτημα Α΄, του π.δ.85/2022 (Α΄ 232)].
Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού:
2.1) Ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού:

Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. [Πίνακας 2, Παράρτημα Α΄, του π.δ.85/2022 (Α΄ 232)].

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού:

α) Οποιοδήποτε δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Ι.Ε.Κ. ή δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής
εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή
απολυτήριο ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ήαπολυτήριος τίτλος:

Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ( Τ.Ε.Λ.) ή
Γενικού Λυκείου ή
Ενιαίου Λυκείου ή
Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

επεξεργασίας κειμένων,
υπολογιστικών φύλλων και
υπηρεσιών διαδικτύου. [Πίνακας 3, Παράρτημα Α΄, του π.δ.85/2022 (Α΄ 232)].

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο στο Google News του Kalimera-Ellada.gr.. Ακολουθήστε το  Kalimera-Ellada.gr σε InstagramFacebook και Twitter. και LinkedIn.
 
 

Πρόσφατα Νέα

Google NewsΑκολούθησε το Kalimera-Ellada.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις

Περισσότερα Άρθρα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα Νέα